Om Haro

Beautiful diverse family

Haro organiserar hemmaföräldrar sedan 1981 och verkar för att sprida kunskap om barns behov, stärka föräldrar och möjliggöra barnomsorg i hemmet. 

Haro:

 • värnar om varje familjs självklara rätt att välja omsorgsform för sina barn inklusive barnomsorg i hemmet.
 • anser att samhället ska stödja alla barnomsorgsalternativ
 • är en ideell organisation som arbetar opinionsbildande
 • är rikstäckande och har aktiva distrikt över hela landet
 • är partipolitiskt och religiöst obundet
 • är representerat i regeringens Jämställdhetsråd
 • arbetar utifrån FN:s Jämställdhetsplan “Platform for Action”
 • arbetar utifrån FN:s konvention för barns rättigheter
 • uppmärksammar värdet av det obetalda omsorgsarbetet
 • förespråkar en jämställdhet som respekterar varje kvinnas individuella val
 • samarbetar med internationella kvinno- och föräldraorganisationer
 • ger ut tidningen haro! tre gånger om året

Ur Haros stadgar

Organisationens ändamål och syfte

 • 1 Haro, Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet & Föräldraskap, är en demokratiskt uppbyggd, allmännyttig, rikstäckande, ideell förening av folkrörelsekaraktär.
 • 2 Haro är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation samt består av medlemmar ur alla samhällsgrupper. Haro fungerar som opinionsbildare och remissinstans i familje- och jämställdhetspolitiska frågor. Haro arbetar allmänt för föräldrars och barns rätt i samhället.
 • 3 Haro arbetar för kvinnans ställning i samhället samt för jämställdhet mellan kvinnor och män.
 • 4 Haro verkar för fritt val av barnomsorg – med barnet i centrum – på likvärdiga ekonomiska, sociala och kulturella villkor. Haro vill därför undanröja alla hinder för föräldrar – ensamstående såväl som sammanlevande – att utöva sina naturliga rättigheter att leva med, vårda och fostra sina egna barn.
 • 5 Haro arbetar för att den förälder, som i större eller mindre omfattning har hand om barnen, inte missgynnas i förhållande till sin medförälder, vare sig under den tid då de sammanlever eller efter eventuell separation.